برچسب گذاری توسط: تاریخچه مسجد جامع كبیر یزد

بنا های اولیه مسجد جامع كبیر یزد 107 صفحه + doc

بنای مسجد جامع كبیر یزد طی قرون متمادی بر بقایاو یا در كناربناهای متنوعی بنا گردیده كه در متون تاریخی تحت عناوین مسجد جمعه شهرستان ،مسجد جامعع عقیق،مسجد جمعه قدیم در درده،مسجد جامع نو...