برچسب گذاری توسط: تاریخچه نوجوانی

روش تحقیق نقش والدین در تحصیل فرزندان 45 صفحه + doc

منظور از اختلالات شخصیت، الگوهایی از رفتار غیر انطباقی است به طوری كه هنگامی ویژگیهای شخصیت چنان انعطاف ناپذیر و غیر انطباقی شوند كه كاركرد فرد را به میزان چشمگیری مختل كنند، در این...