برچسب گذاری توسط: تاریخچه کاشی

تاریخچه كاشی 28 صفحه + doc

کاشیکاری، آجرکاری، گچبری هنرهای وابسته به معماری که در کرمان قدمتی بسیار طولانی دارد، بصورت خرده کاشی لعابدار همراه با آجرکاری نمونه های بسیار خوبی از دوران سلجوقی، تیموری و آل مظفر در کرمان...