برچسب گذاری توسط: تاریخچه ی نشانه

نشانه در گرافیک 37 صفحه + doc

امروزه طراحی نشانه از جمله وظایف هنرمند و طراح گرافیک است هر سازمان یا مؤسسه ای به هنگام شکل گیری درصدد طراحی یک نشانه برای خود می باشد تا بدین وسیله بتواند هویت و...