برچسب گذاری توسط: تاریخ هنر طراحی

تاریخ هنر طراحی 31 صفحه + doc

بسیاری از هنرمند، طراحان وینی، همچون موریس و وان دو ولده، در حوزه های كاری مختلف به كار پرداختند، گاستاو كلمت، نقاشی كه سفارشات فراوانی برای تزئین بناهای وین جدید داشت، پیشگام حركت دوری...