برچسب گذاری توسط: تامپون استیکاسید

محلول بافر 15 صفحه + doc

یک محلول تامپون محلولی است که pH آن در برابر افزایش مقادیر کمی اسید یا باز قوی تغییر چندانی نکند، مثلاً محلول استیکاسید و سدیم استات دارای چنین ویژگی است اگر 010 مول HCL...