برچسب گذاری توسط: تبخیر تعرق در پوشش های گیاهی آبیاری