برچسب گذاری توسط: تثبیت بیولوژیكی نیتروژن در مزارع برنج