برچسب گذاری توسط: تثبیت و تورم خاك رس گرگان توسط گیاه بامبو