برچسب گذاری توسط: تجارت الکترونیکی چیست

بررسی تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران 299 صفحه + doc

در سال‌های اخیر عرف معمول دانشكده‌های حقوق اینگونه بوده است كه معمولاً دانشجویان سعی در انتخاب موضوعاتی دارند كه از نظر منبع‌ و مأخذ تحقیقاتی دچار مشكل نباشند و اینگونه موضوعات نیز معمولاً موضوعاتی...