برچسب گذاری توسط: تحریكات مكانیكی دراثر غذاهای فیبری علوفه و غیره