برچسب گذاری توسط: تحقیق آمار و مدل سازی انتخاب یك ماشین بین 950 ماشین در پاركینگ 15 ص