برچسب گذاری توسط: تعین درصد رطوبت كل ماسه و شن

آزمایشات عمران 16 صفحه + doc

قبل از اینكه روی ماسه و شن آزمایش به عمل آید (مثلاً آزمایش دانه بندی ، آزمایش تعین وزن مخصوص فضایی و غیره) باید نمونه أی تهیه شود كه نماینده آن ماسه و شن...