برچسب گذاری توسط: تعیین قلمرو حرفه ای و فهرست مبلمان شهری

توسعه شهرها 105 صفحه + doc

وجود برنامه توسعه شهرها از ابتدای قرن اخیر یك ضرور غیر قابل انكار مطرح گردیده و این ضرورت در ایران در دهه چهل با تهیه و تصویب اولین طرح های جامع شهری عینیت یافت...