برچسب گذاری توسط: تعیین نقطه ذوبmelting point

نقطه جوش 49 صفحه + doc

نقطه جوش مولکولهای مایع دائما حرکت می‌کنندتعدادی از این مولکولها هنگامی که در سطح مایع هستند میتوانند به فضای بالای مایع بگریزندمایعی را در ظرف بسته ای که هوایش تخلیه شده در نظر بگیریدتعداد...