برچسب گذاری توسط: تغییرشكل‌های سطح رویه

اهمیت روسازی راهها 36 صفحه + doc

راهسازان از زمانهای قدیم برلزوم و اهمیت روسازی راهها واقف بودند و برحسب مورد از انواع آن استفاده می‌كردند طرح، اجرا و نگهداری روسازی راهها از مهمترین و درعین حال از مشكل ترین قسمتهای...