برچسب گذاری توسط: تفسیر نقاشی چیست؟

نقاشى کودکان 36 صفحه + doc

ایجاد فعالیت های هنری به ویژه هنر های موسیقیایی و تجسمی استفاده از نیمکره ی راست را در بر می گیرد که این فرایند در بالانس و تعادل قوای فکری و روحی و روانی...