برچسب گذاری توسط: تقسیم باقیمانده ماترک با تجویز انتقال منافع

گزارش کارآموزی وکالت و امور حقوقی 275 صفحه + doc

حقوق ، عدالت، قانونمندی و قانونگرایی از شعارهای است كه حكومتهای بسته به شدت و ضعف علاقمندیشان به آنها سر می دهند، حكومتها خود را وفادار به این مسایل و اجرای قانون ورعایت عدالت...