برچسب گذاری توسط: تقسیم مبلغ ثابت و معینی بین سهام داران