برچسب گذاری توسط: تنش و كرنش در میانقاب تحت اثر بار جانبی