برچسب گذاری توسط: تهیه پرسشنامه برای سنجش متغیرها

بررسی سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی 175 صفحه + doc

دانشگاه به عنوان یك نهاد اجتماعی فرهنگی یكی از ارزشمند‌ترین منابعی است كه جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد، این نهاد به جهت نقش تعیین كننده‌ای كه در تولید دانش (پژوهش)و انتقال...