برچسب گذاری توسط: توسعه شهرها

دانلود توسعه شهرها 106 صفحه + doc

جهت گیری های مبتنی بر معماری شهری بیشتر زاییده ی اندیشه ی طرح های وسیع، مراكز شهری، مجموعه های مسكونی و مانند آن به صورت بخش هایی در شهر است بویژه تفكرات زیباسازی و...