برچسب گذاری توسط: توصیف موضوع مورد تحقیق یا متغیر وابسته به مدل

بررسی انواع مدلهای اقتصاد سنجی 25 صفحه + doc

در رساله حاضر سعی بر آن است تا ضمن معرفی متغیرهای مورد استفاده در مدلهای اقتصاد سنجی و تعریف انواع مدلهای اقتصاد سنجی ، از طریق برآورد مدلها ( الگوها )اقتصاد سنجی و تفسیر...