برچسب گذاری توسط: تولید بتن با اسلامپ بالا

روان کننده در بتن 14 صفحه + doc

امروزه استفاده ازانواع مختلفروان كننده هادر بتن به یكضرورت تبدیل شده است این مواد با اهداف گوناگون از جمله بتن ریزى در محل هاىپرآرماتور و یا توسط پمپ كه به بتن با اسلامپ بالا...