برچسب گذاری توسط: تکنولوژیهای مرتبط با GIS

تحقیق بابلیها 13 صفحه + doc

ایرانیانباستان نقش برجسته‌ای در پایه گذاری علمنقشهبرداریداشته اند اکتشافات دریایی که از زمان گذشته انجام گرفته است موید اینمطلب است در ایران باستان می‌‌توانستندعرض جغرافیاییرا تعیین کنند ولی تعیینطول جغرافیاییبا دشواری بسیار همراه بودهاست...