برچسب گذاری توسط: تیریستور (یا یكسو كننده قابل كنترل pnpn ) 50 صDOC