برچسب گذاری توسط: تیوسولفیناتهای

دانلود مقاله بررسی فاکتورهای موثر در کمیت عامل اشک آور پیاز 17 صفحه + doc

عامل اشك آور(LF ،ZE پروپانتیال اکسید گوگرد) یك محصول مستقیم هیدرولیز یك پروپنیل سیستئین سولفوكسید 1 prencsoست ودرزمانی كه در غلظتهای بالا وجود دارند بر طعم پیاز اثر می گذارد جهت ارزیابی كردن عامل...