برچسب گذاری توسط: جایگاه اقتصاد تعاون

اقتصاد كلان 44 صفحه + doc

اهمیت اقتصاد كلان و موضوعات مورد بحث در آن اگر چه اقتصاد خرد نقش پر اهمیتی در تحلیلهای اقتصادی بازی می كند و اقتصاد كلان نیز بیش از هفت دهه نیست كه به صورت...