برچسب گذاری توسط: جایگاه رنگ در نگارگری

تركیب بندی و فام های رنگی مطابق با آنها در آثار نگارگری ایرانی- اسلامی 28 صفحه + doc

در همة هنرها و از جمله در نگارگری، پرداختن به تركیب‌بندی در جهت حفظ تناسبات و همچنین وحدت اثر همیشه مورد توجه بوده است در این راستا و برای ایجاد تركیب‌بندی خوب و تكامل...