برچسب گذاری توسط: جایگزینی الکلها با سوختهای فسیلی