برچسب گذاری توسط: جوشكاری چدن

بررسی کارگاه جوشکاری 23 صفحه + doc

در ابتدا در شروع به كار در كارگاه جوشكاری یك جوشكار باید از ایمنی كامل برخوردار باشد تا آسیبی شامل حال جوشكار نباشد یك جوشكار باید به تمام وسایل ایمنی جوشكاری شامل ماسك جوشكاری...