برچسب گذاری توسط: حل مساله بار 10 چند بعدی

حل مساله بار 1-0 چند بعدی توسط سیستم‌های P به همراه ورودی و غشاء فعال 28 صفحه + doc

ساختار یك غشاء به صورت نمودار Venn مطرح شد و با كمك رشته‌ای از پرانتزهای انتخابی دقیق (با یك جفت پرانتز خارجی) معرفی می‌شود این جفت پرانتزهای خارجی با غشاء خارجی كه «موپست» نامیده...