برچسب گذاری توسط: خانة مادر ونچوری

چالز جنكز 95 صفحه + doc

چالز جنكز، تاریخ نگار و منتقد معماری، دیگر نظریه پرداز مهم معماری پست مدرن است وی در سال 1977 كتابی به نام زبان معماری پست مدرن به رشته تحریر درآورد با این وجود كتاب،...