برچسب گذاری توسط: خاکهای رسی

طبقه بندی ساختاری خاكهای رسی و كاربرد آن 31 صفحه + doc

در تمامی طبقه بندیهای ژئوتكنیكی، ویژگیهای نمونه های دست خورده (disturbed samples) ملاك دسته بندی خاكها بوده استدست خوردگی نمونه ها، باعث تغییر ساختار خاك (Soil structure) می گردد، لذا طبقه بندیهای موجود بیانگر...