برچسب گذاری توسط: خدای متعال انسان را برای تكامل اختیاری آفریده است