برچسب گذاری توسط: خرید مقاله کلید عمومی زیرساز

کلید عمومی زیرساز 24 صفحه + doc

مقدمه بر طبق RFC2828 شرایط معتبر به مدارکی که درستی صحت بعضی چیزها یا شخص یامالکیت بعضی چیزها را مشخص کند بر می گردد از نظر تاریخی شرایط و اول بار توسط لورن کنفلدر...