برچسب گذاری توسط: خرید مقاله Profiler برای مدیریت SQL Server

Profiler برای مدیریت SQL Server 163 صفحه + doc

بهینه‌ساز پرس‌وجو از اهمیت زیادی برای پایگاه داده ارتباطی برخوردار است، مخصوصا برای اجرای دستورات پیچیده SQL یك بهینه ساز پرس‌وجو بهترین استراتژی بر اجرای هر پرس‌وجو را تعیین می‌كند دسته بندی: کامپیوتر و...