برچسب گذاری توسط: خرید و دانلود مقاله الگوریتم های مسیر یابی

الگوریتم های مسیر یابی 9 صفحه + doc

خلاصه این مقاله به توصیف الگوریتم مسیر یابی Q برای مسیر یابی packet در ماجول تقویت كننده آموزش دهنده كه در هر گروه از یك شبكه جابجا كننده قرار داده شده است می پردازیم...