برچسب گذاری توسط: خرید و دانلود مقاله وضعیت حقوقی و فقهی رایانه در ایران

وضعیت حقوقی و فقهی رایانه در ایران 35 صفحه + doc

اشاره رشد استفاده از رایانه در ایران و به كارگیری آن در فرایندهای مختلف آموزش،صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقی نوظهوری را در پی داشت این مسائل ضرورتاً باید در دستگاه فقهی و حقوقی...