برچسب گذاری توسط: خطر آلودگی و هزینه تولید اتانول

استفاده از باکتریهای مقاوم به اسید برای تولید اتانول از زباله خانگی 10 صفحه + doc

در حال حاضر ، تمایل بسیاری به اتانول به عنوان سوخت وسایل نقلیه به علت ارزش آن به عنوان یک اکسیژنات و گسترش دهنده سوخت وجود دارد این حقیقت صنعت سوخت اتانول بر پایه...