برچسب گذاری توسط: خط بازار در یک بازار غیر موثر(ناکارا)