برچسب گذاری توسط: خیانت در امانت تصرف مال غیر

گزارش کارآموزی وکالت و امور حقوقی 275 صفحه + doc

حقوق ، عدالت، قانونمندی و قانونگرایی از شعارهای است كه حكومتهای بسته به شدت و ضعف علاقمندیشان به آنها سر می دهند، حكومتها خود را وفادار به این مسایل و اجرای قانون ورعایت عدالت...