برچسب گذاری توسط: دانش

مدیریت دانش و مدلهای مختلف آن 34 صفحه + doc

مدیریت دانش به فرآیند خلق، انتشار و بكارگیری دانش در سازمان اشاره دارد هدف نهایی مدیریت دانش، شامل اشتراك دانش میان كاركنان به منظور ارتقاء ارزش افزوده دانش موجود در سازمان می باشد حوزه...