برچسب گذاری توسط: دانلود مقاله مفاهیم اولیه ADONET

مفاهیم اولیه ADO.NET 95 صفحه + doc

ADONET ، نسل جدیدی از ADO شرکت ماکروسافت است نسخه ADO ، با استفاده از مجموعه ای اشیاء ActiveX Data Object طراحی و پیاده سازی شده بود ADONET گرچه در سطح ارائه پتانسیل های...