برچسب گذاری توسط: دانلود مقاله نقش فناورى هاى ارتباطى در پیشرفت كشور

نقش فناورى هاى ارتباطى در پیشرفت كشور 6 صفحه + doc

توسعه دانش و اطلاعات، وضعیت جدیدى را در دنیا به وجود آورده است و صاحبنظران و اندیشمندان، آن را با انقلاب اطلاعات از تحولات پیشین صنعتى متمایز ساخته اند كارو لوكس، استاد دانشگاه تهران...