برچسب گذاری توسط: درجه بندی جهانی مرکبات

بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات 57 صفحه + doc

کاهش درآمد حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید آن، افزایش جمعیت کشور، کاهش قدرت خرید، درآمدهای نفتی در نتیجه به هم خوردن رابطه مبادله به نفع کشوری صنعتی و پیشرفته در راه تجارت...