برچسب گذاری توسط: درخشندگی (Luminance)

بررسی اهمیت انرژی روشنایی 97 صفحه + doc

شدت نور، قوت نور ساطع شده از منابع نور را به دست می دهد شدت نور منابع معمولی در زوایای مختلف متفاوت است در ابتدا كه شمع برای روشنایی مورد قرار می گرفت شدت...