برچسب گذاری توسط: در اهمیت تواضع تعبیرات بسیار جالبى در روایات آمده

بررسی تواضع و فروتنى 15 صفحه + doc

ناگفته پیداست كه تواضع و فروتنى نقطه مقابل تكبر و فخرفروشى است و جدا سازى بحثهاى كامل این دو از یكدیگر مشكل یا غیر ممكن است و لذا هم در آیات و روایات اسلامى...