برچسب گذاری توسط: در باره آب و معماری

آب و معماری 82 صفحه + doc

در فصل نخستین، به این موضوع پرداخته شده است و بستر تئوریک پروژه را شکل داده است علاوه بر این به علت نوع موضوع پروژه در نوشتار دوم این فصل به موضوع فراغت و...