برچسب گذاری توسط: در برابر جویدن حشرات

پاسخهای القائی دفاع گیاهان در برابر جویدن حشرات 8 صفحه + doc

سیگنالهای اتیلن مقاومت گیاه «اربید خسیس» را در برابر كرم پنبه مصری كاهش می‌دهند برابر حشره و یا بندك مقاومت یا تحمل گیاهان به حشرات گیاهخوار و بیماریزا از طریق مكانیزمهای ساختمانی یا پرامترهای...